UNDERVISNING OG LÆRING (diplommodul)

Undervisning og læring

– I samarbejde med University College Lillebælt (UCL)

I samarbejde med University College Lillebælt tilbyder vi diplommodulet; Undervisning og læring, som er et obligatorisk fag (modul) på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og omfatter 10 ECTS-point.

Dette særligt sammensatte diplommodul er skræddersyet og målrettet, så det lever op til Erhvervsuddannelsesreformen, DEP-studieordningen og anbefalingerne fra Undervisningsministeriets ekspertudvalg.

Det imødekommer derfor kravet i reformaftalen ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” (EUD-reformen), hvor det fra politisk side er blevet vedtaget, at alle lærere inden 2020 skal have ”erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point på mindst diplomniveau”.

Endvidere bygger modulet videre på den viden og de færdigheder fra Motivationspædagogik, som har sikret 25% øget fastholdelse på udvalgte erhvervsskoler.

 


Målgruppen for dette diplommodul er…

Målgruppen er primært undervisere på erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelser.


Diplommodulets struktur og omgang

Denne unikke version af det obligatoriske diplommodul ”Undervisning og læring” består af en kombination af følgende elementer:

 • 1 introduktionsdag á 4 timer v. UCL
 • 4 undervisningsdage á 6 timer v. LæringNu
 • 5 undervisningsdage á 4 timer v. UCL     
 • Vejledning – individuelt og i studiegrupper v. UCL
 • Skriftligt produkt
 • Mundtlig prøve

Modulet er tilrettelagt, så det på skift er undervisere fra LæringNu og fra UCL der tilrettelægger og underviser på de enkelte dage.

Diplommodulet er på 10 ECTS point og kan tages selvstændigt eller indgå som led i en samlet Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Vejledning gives individuelt eller i grupper efter aftale, og foregår enten på fastlagte vejledningsdage eller digitalt via Skype.


Diplommodulets kompetencemål og indhold

Kompetencemål – Det er målet, at dine deltagere (studerende) gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • Håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange og kunne reflektere over deres betydning for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt
 • Påtage sig ansvar for at udvikle erhvervspædagogisk praksis i forhold til deltagernes læreprocesser
 • Indgå i dialog og samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation om undervisning og læring
 • Identificere egne læringsbehov og reflektere over egen læreproces

Indhold – På diplommodulet opnår dine deltagere viden og færdigheder indenfor:

 • Differentiering i undervisningsrummet
 • Motivation af deltagere i undervisningsrummet
 • Ledelse i undervisningsrummet
 • Relationer og kommunikation i undervisningsrummet (relationer og kommunikationens betydning for læring samt evnen til at kunne mestre relationsopbygning gennem samarbejde med deltagere, kollegaer og organisation
 • Teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i det erhvervspædagogiske praksisfelt
 • Unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske praksisfelt
 • Observering, analysering og evaluering af egen og andres undervisning samt vurdering af valg af læringsaktiviteter
 • Tilrettelægge tværfaglige, helhedsorienterede, differentierede læreprocesser inden for det erhvervspædagogiske undervisningsfelt

Undervisningen tilrettelægges praksisrelateret, bygget på et solidt teoretisk fundament, og med fokus på kontinuerlig og direkte omsætning af teorierne i egen undervisningspraksis.

 


De undervisende partner på diplommodulet er…

LæringNu´s stiftere har siden 2012 udviklet og implementeret de to pædagogiske værktøjer Motivationspædagogik og Progressiv læring på samlet set 26 erhvervsskoler i hele Danmark – i samarbejde med og som leverandør for Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce. Erfaringer og centrale indholdselementer er samlet i diplommodulets praksisnære dage, som LæringNu er fagligt ansvarlige for.

University College Lillebælt er akkrediteret til at udbyde diplomuddannelsen i erhvervspædagogik og er fagligt ansvarlig for undervisning, vejledning og eksamen på diplommodulet ”Undervisning og læring” (10 ECTS-point). Deltagere opnår modulbevis efter bestået eksamen.


Praktisk information om diplommodulet

– Tilrettelæggelse og placering

Dette diplommodul tilbydes som både et åbent videreuddannelsesmodul og som et skoletilrettelagt videreuddannelsesmodul.

1) Det åbne videreuddannelsesmodul foregår sammen med deltagere fra andre skoler. Her kan ud se vores aktuelle udbudte åbne moduler:


2) Det skoletilrettelagte videreuddannelsesmodul
kræver, at I som skole skal kunne stille med (i udgangspunktet) minimum 15 deltagere.

Kan I realisere et sådant deltagerantal, så tilbyder vi at:

 • Afholde al undervisning i din skoles egne rammer
 • Lave lokal tilpasning med hensyn til vægtning af indholdet i forhold til din skolens strategiske kompetenceløft og jeres fælles didaktisk og pædagogisk grundlag
 • Inddragelse af din skoles egen digitale platform, såfremt en sådan haves
 • Personligt møde før og efter deltagernes gennemførsel af diplommodulet

OBS: Hvis I som skole har færre end 15 deltagere til diplommodulet, opfordres skolen til at tilkendegive sin interesse over for os i LæringNu, og vi vil så forsøge at koble dine deltagerne sammen med deltagere fra andre skoler i samme situation.


  –Litteratur

På dette diplommodul, vil samlet set være på ca. 800 siders materiale fra artikler, bøger mv.

– Eksamen og de 10 ECTS-POINT

Diplommodulet afsluttes med eksamen:

 • Eksamen er obligatorisk og kan foregå individuelt eller i grupper (vi anbefaler grupper)
 • Til eksamen udarbejdes et skriftligt oplæg, der er udgangspunkt for en mundtlig prøve.
 • De 10 ECTS point opnås, når dine deltagere har gennemført diplommodulet og bestået den afsluttende eksamen
 • Diplommodulet kan indgå som et led i en samlet Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

– Økonomi

Den samlede deltagerpris pr. person:  

 • Deltagelse i undervisningsdage v. LæringNu:
  • DKK 5.000 ex. moms
 • Deltagelse i introduktionsdag, undervisningsdage, vejledning og eksamen v. UCL
  • DKK 6.500 (momsfrit)

Betaling for diplommodulet sker ud fra to separate opkrævninger fra hhv. LæringNu og UCL.