STRATEGISK KOMPETENCELØFT PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE


Kravet om videreuddannelse for erhvervsskolelærere

I reformaftalen ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” (EUD-reformen) er det fra politisk side blevet vedtaget, at alle lærere inden 2020 skal have ”erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point på mindst diplomniveau”.

Det kan eksempelvis bestå af et modul i diplomuddannelse i erhvervspædagogik.

Kravet om erhvervspædagogisk diplomuddannelse svarende til 10 ECTS-point omfatter alle lærere, der har været tilknyttet skolen som lærer på erhvervsuddannelserne i mindst et år, og som gennemsnitligt er ansat 10 timer om ugen og derover.

I samarbejde med University College Lillebælt og University College Sjælland (Professionshøjskolen Absalon) tilbyder vi erhvervspædagogiske kompetenceudvikling på diplomniveau med 10 ECTS-point.

Alle disse diplommoduler er skræddersyet og målrettet, så de lever op til Erhvervsuddannelsesreformen, DEP-studieordningen og anbefalingerne fra Undervisningsministeriets ekspertudvalg.

 

 


Ekspertgruppens anbefalinger

På baggrund af kravet om erhvervspædagogiske kompetencer, har der været nedsat en ekspertgruppe, der har rådgivet om indhold og tilrettelæggelse af kompetenceløftet med henblik på størst mulig effekt af midlerne i forhold til reformens intentioner.

Denne ekspertgruppe har givet syv anbefalinger til særligt relevante områder inden for erhvervspædagogikken og tre anbefalinger, der skal understøtte en effektiv tilrettelæggelse af kompetenceløftet, således at det får positiv indvirkning på skolernes erhvervspædagogiske praksis.

På baggrund af kortlægningen samt ekspertgruppens anbefalinger, stilles følgende krav til kompetenceudviklingens eksekvering på den enkelte skole:

  • Alle lærere skal inden 2020 have erhvervspædagogiske kompetencer på 10 ECTS-point
  • Disse kompetencer skal opnås på mindst diplomniveau
  • Kompetenceløftet skal som udgangspunkt være formelt kompetencegivende i form af opnåede 10 ECTS point inden for det erhvervspædagogiske område

Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for de syv områder, som ekspertgruppen anbefaler (relateret til indhold):


Kompetenceløftet af lærerne skal ske inden for de tre områder, som ekspertgruppen anbefaler (relateret til form):

1. Strategisk analyse af behov før kompetenceudvikling skal sikre kobling til organisationens mål. Et strategisk kompetenceløft skal være funderet i og målstyret efter skolens behov. Dialog med medarbejdere er afgørende at sikre en balance mellem ledelsesmæssig prioritering og medarbejdermotivation.

Vi tilbyder gratis uforpligtende hjælp i form af et personligt møde, så vi kan rådgive omkring hvordan vores muligheder matcher din skoles strategi

2. Kompetenceudvikling skal være tæt koblet til lærernes daglige praksis. Kompetenceudviklingen skal være praksisnær, så lærerne undervejs afprøver elementer af læringen i deres praksis

Vi arbejder målrettet med denne anbefaling, og alle vores moduler er kendetegnet som værende meget praksisnære

3. Kompetenceudvikling skal efterfølgende anvendes i den daglige praksis på skolen. Skolen skal sætte tydelige rammer for, hvordan kompetenceudviklingen omsættes i den daglige praksis

Resultater fra forskning i transfer, det vil sige anvendelse af det, man lærer i en situation, i en anden mere eller mindre lignende situation, viser, at hvis kompetenceudvikling skal føre til ændrede handlinger i praksis, skal den indeholde tre faser:

– 1. Før-fasen:
Hvor dine læreres deltagelse i kompetenceudviklingen forberedes

– 2. Under-fasen:
Hvor dine lærere gennemfører kompetenceudviklingen på 10 ects-point

– 3. Efter-fasen:
Hvor dine lærere anvender det, de har lært på kompetenceudviklingsforløbet, i sin praksis.

Ikke mindst før- og efter-faserne har afgørende betydning for transfer.

Således viser resultater fra forskning i transfer, at den procentvise betydning af de tre faser for, at man opnår transfer fra et kompetenceudviklingsforløb, ser således ud: Før-fasen: 40 pct., under-fasen: 20 pct. og efter-fasen: 40 pct.

Vi tilbyder gratis uforpligtende hjælp i form af et personligt møde, så vi kan rådgive omkring hvordan i kan arbejde målrettet med før- under og efterfasen.


Behovet for videreuddannelse af erhvervsskolelærere

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en kortlægning af den eksisterende efteruddannelsesindsats blandt erhvervsskolelærere, hvilken viser at ca. 64 pct. af undervisere ansat før 2010, svarende til ca. 5.000 lærere, ikke har erhvervspædagogiske kompetencer på diplomuddannelsesniveau.

På den baggrund vurderes det, at der frem mod 2020 vil være behov for at gennemføre ca. 8.000 forløb.


Vil vide mere omkring vores videreuddannelse af erhvervsskolelærere?

Så kontakt os for en nærmere (uforpligtende) dialog.

Eller udfyld nedenstående formular, så kontakter vi dig indenfor 24 timer.