DIDAKTIK OG UNDERVISNINGSMETODE (akademimodul)

Undervisningsmetode og didaktik

– I samarbejde med University College Lillebælt (UCL)

I samarbejde med University College Lillebælt tilbyder vi akademimodulet; Didaktik og undervisningsmetode, som er et obligatorisk fag (modul) på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning og omfatter 10 ECTS-point.

Dette særligt sammensatte akademimodul er skræddersyet og målrettet til produktionsskoler.

 


Målgruppen for dette akademimodul er…

Lærere på produktionsskoler.


Akademimodulets struktur og omgang

Denne unikke version af det obligatoriske akademimodul ”Didaktik og undervisningsmetode” består af en kombination af følgende elementer:

 • 1 introduktionsdag á 4 timer v. UCL
 • 4 undervisningsdage á 6 timer v. LæringNu
 • 5 undervisningsdage á 4 timer v. UCL
 • Vejledning – individuelt og i studiegrupper v. UCL
 • Skriftligt produkt
 • Mundtlig prøve

Modulet er tilrettelagt, så det på skift er undervisere fra LæringNu og fra UCL der tilrettelægger og underviser på de enkelte dage.

Akademimodulet er på 10 ECTS point og kan tages selvstændigt eller indgå som led i en samlet Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning.

Vejledning gives individuelt eller i grupper efter aftale, og foregår enten på fastlagte vejledningsdage eller digitalt via Skype.


Akademimodulets kompetencemål og indhold

Kompetencemål:

 • Håndtere forskelligartede elever og kursister under hensyntagen til individuelle forudsætninger og behov
 • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om problemstillinger relateret til deltagere
 • Påtage sig ansvar for at arbejde med elever og kursisters forudsætninger og behov på et etisk grundlag
 • Kunne reflektere over deltagerforudsætningers betydning for egen praksis

Indhold:

 • Have viden om deltagernes mangeartede forudsætninger ud fra sociologiske, psykologiske og antropologiske perspektiver
 • Have indsigt i ungdoms- og voksenkulturers betydning for deltagelse i uddannelse
 • kunne forstå hvordan deltagernes motivation, modstand og mestring har betydning for – og manifesterer sig i skolehverdagen
 • Kunne observere, analysere og vurdere elevers og kursisters forudsætninger for at indgå i læringsforløb
 • Kunne begrunde differentiering af undervisning med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger
 • Kunne vurdere deltagernes forskellige adfærdsmønstre og handlemåder med henblik på tilrettelæggelse af læringsmiljøer

Undervisningen tilrettelægges praksisrelateret, bygget på et solidt teoretisk fundament, og med fokus på kontinuerlig og direkte omsætning af teorierne i egen undervisningspraksis.

 


De undervisende partner på akademimodulet er…

LæringNu´s stiftere har siden 2012 udviklet og implementeret de to pædagogiske værktøjer Motivationspædagogik og Progressiv læring på samlet set 26 erhvervsskoler i hele Danmark – i samarbejde med og som leverandør for Undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce. Erfaringer og centrale indholdselementer er samlet i akademimodulets praksisnære dage, som LæringNu er fagligt ansvarlige for.

University College Lillebælt er akkrediteret til at udbyde akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning og er fagligt ansvarlig for undervisning, vejledning og eksamen på akademimodulet ”Didaktik og undervisningsmetode” (10 ECTS-point). Deltagere opnår modulbevis efter bestået eksamen.


Praktisk information om akademimodulet

– Tilrettelæggelse og placering

Dette akademimodul tilbydes udelukkende som et skoletilrettelagt efteruddannelsesmodul, hvilket betyder at I som skole skal kunne stille med (i udgangspunktet) minimum 15 deltagere.

Kan I realisere et sådant deltagerantal, så tilbyder vi at:

 • Afholde al undervisning i din skoles egne rammer
 • Lave lokal tilpasning med hensyn til vægtning af indholdet i forhold til din skolens strategiske kompetenceløft.
 • Inddragelse af din skoles egen digitale platform, såfremt en sådan haves
 • Personligt møde før og efter deltagernes gennemførsel af akademimodulet

OBS: Hvis I som skole har færre end 15 deltagere til akademimodulet, opfordres skolen til at tilkendegive sin interesse over for os i LæringNu, og vi vil så forsøge at koble dine deltagerne sammen med deltagere fra andre skoler i samme situation.


  –Litteratur

På dette akademimodul, vil samlet set være på ca. 400 siders materiale fra artikler, bøger mv.

– Eksamen og de 10 ECTS-POINT

Akademimodulet afsluttes med eksamen:

 • Eksamen er obligatorisk og kan foregå individuelt eller i grupper (vi anbefaler grupper)
 • Til eksamen udarbejdes et skriftligt oplæg, der er udgangspunkt for en mundtlig prøve.
 • De 10 ECTS point opnås, når dine deltagere har gennemført diplommodulet og bestået den afsluttende eksamen
 • Diplommodulet kan indgå som et led i en samlet Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning.

– Økonomi

Den samlede deltagerpris pr. person:  

 • Deltagelse i undervisningsdage v. LæringNu:
  • DKK 5.000 ex. moms
 • Deltagelse i introduktionsdag, undervisningsdage, vejledning og eksamen v. UCL
  • DKK 6.500

Betaling for akademimodulet sker ud fra to separate opkrævninger fra hhv. LæringNu og UCL.